Privacy

Contactgegevens
Beroepsexamens Makelaars is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Gildeweg 13
2632 BD Nootdorp
070 - 346 58 77
http://www.examensvoormakelaars.nl/
info@bembv.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Beroepsexamens Makelaars verwerkt uw persoonsgegevens omdat u bij ons een examen of assessment heeft aangevraagd en/of omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de categorieën persoonsgegevens die wij verwerken. 

Van examenkandidaten:
NAW-gegevens
Persoonlijke gegevens

Van REV-aanvragers:
NAW-gegevens
Persoonlijke gegevens
Betaalgegevens
Gegevens over iemands loopbaan
Opleidingsniveau
Verenigingspecifieke persoonsgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Beroepsexamens Makelaars verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Zorg ervoor dat u deze bijzondere persoonsgegevens ook niet aan ons verstrekt. Denk bijvoorbeeld aan een kopie ID-bewijs met daarop een Burgerservicenummer (BSN).

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bembv.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Beroepsexamens Makelaars verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Voor het kunnen organiseren van examens, waaronder het boeken van locaties, informeren van examinatoren, assessoren of surveillanten; 
- Voor het afnemen van een examen, assessment of andersoortige toets;
- Het communiceren van de examenuitslag met de examenkandidaat en het toezenden van een certificaat/diploma;
- Voor het factureren van het aangevraagde examen;
- Beroepsexamens Makelaars verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Beroepsexamens Makelaars neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Beroepsexamens Makelaars) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Beroepsexamens Makelaars bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens. 

Van examenkandidaten, REV-aanvragers:
De persoonsgegevens van examenkandidaten en REV-aanvragers worden bewaard vanaf de inschrijving tot het afleggen van het examen of het assessment. Daarna nog zeven jaar. 

Van geslaagde examenkandidaten:
De persoonsgegevens van geslaagde examenkandidaten worden gedurende tien jaar bewaard. Dit stelt ons in staat om een kopie diploma te verstrekken.

Van geslaagde REV-aanvragers:
De persoonsgegevens van personen die geslaagd zijn voor een REV-assessment worden gedurende vijf jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Beroepsexamens Makelaars deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een bedrijf dat de examens organiseert. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Beroepsexamens Makelaars blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Beroepsexamens Makelaars uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU
Beroepsexamens Makelaars deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Deze derden kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden of gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden. Doorgifte aan landen buiten de Europese Unie gebeurt alleen als dat land een passend beveiligingsniveau waarborg 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beroepsexamens Makelaars en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bembv.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Beroepsexamens Makelaars wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Beroepsexamens Makelaars neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op info@bembv.nl

Deze versie is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.