Geheimhoudingsverklaring

Verklaring Opnames NRVT Assessment scholingstraject woningtaxateur

Ik verklaar dat:

  1. ik via Beroepsexamens Makelaars B.V. (hierna: ‘BeM’) deelneem aan het NRVT Assessment scholingstraject woningtaxateurs.

  2. ik ermee bekend ben dat er van dit assessment een beeld en/of audio opname wordt gemaakt.

  3. de beelden en de door de Examenkandidaat ingeleverde examenmaterialen uitsluitend bij BeM blijven en overeenkomstig de in het Examenreglement genoemde termijnen door BeM vernietigd worden.

  4. ik ermee bekend ben dat het een kandidaat voorafgaand aan, tijdens of na het assessment niet is toegestaan om opnames, in de breedste zin des woords, in welke vorm dan ook, van dit assessment te (laten) maken, te (laten) verspreiden, of te (laten) delen met derden bij gebreke waarvan hij/zij zonder nadere ingebrekestelling een direct opeisbare boete verbeurt aan BeM van € 2.500,-- per overtreding en per dag dat de overtreding voortduurt met een maximum van € 50.000,--, onverminderd de mogelijkheid van BeM om nakoming van deze verplichting te vorderen en onverminderd het recht van BeM om vergoeding van de door haar geleden schade te vorderen voor zover die hoger is dan de boete.