Klacht, bezwaar en beroep

Een kandidaat kan een klacht indienen over de organisatie en de afname van de certificatietoetsingen. Tegen de uitslag van een toets kan bezwaar worden gemaakt.

Klacht

De kandidaat kan uiterlijk binnen 6 weken na deelname aan de toetsing schriftelijk een klacht indienen over de organisatie en het verloop van de toetsing bij klachtenbureau van de SCVM welke de klacht zal doorleiden aan de Exameninstelling. Het klaagschrift dient gemotiveerd te zijn en voorzien van een dagtekening, naam en handtekening van de klager.

De klacht zal door de exameninstelling schriftelijk worden bevestigd en behandeld. Besluiten naar aanleiding van het klaagschrift dienen uiterlijk binnen 6 weken na ontvangst daarvan aan de klager te worden medegedeeld.

Bezwaar

Tegen de inhoud en uitslag van een toetsing kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaar staat uitsluitend open voor kandidaten die voor de toetsing gezakt zijn. 

Maakt de kandidaat géén gebruik van de mogelijkheid tot inzage, dan dient het bezwaar binnen 6 weken na bekendmaking van de uitslag te zijn ingediend. Maakt de kandidaat wel gebruik van de mogelijkheid tot inzage, dan dient het bezwaar binnen 1 week ná inzage te zijn ingediend.

Een bezwaar wordt schriftelijk ingediend bij het secretariaat van de SCVM ter attentie van de Examencommissie en dient voorzien te zijn van dagtekening, naam en handtekening van de indiener. In het bezwaarschrift is specifiek per vraag gemotiveerd van welke vermeende onjuistheid (vraagstelling, antwoordsleutel, correctievoorschrift of beoordeling) sprake is. Voorts dient de kandidaat een bedrag van € 200,00 (exclusief BTW) op een daartoe aangewezen rekening te storten.

Indien aan voornoemde voorwaarden is voldaan neemt de Examencommissie het bezwaar in behandeling. Het besluit van de Examencommissie naar aanleiding van het bezwaarschrift zal uiterlijk binnen 6 weken na ontvangst van het bezwaarschrift schriftelijk aan de kandidaat worden medegedeeld.

Heeft dit besluit tot gevolg dat de uitslag van de toetsing gewijzigd dient te worden in ‘geslaagd’, dan worden de behandelkosten van € 200,-- (exclusief BTW) aan de kandidaat gerestitueerd.

 

Beroep op basis van een klacht

Tegen een besluit naar aanleiding van een klacht over de afname en/of organisatie van de toetsing staat beroep open bij de SCVM.

 

Beroep op basis van een bezwaar

Tegen een besluit van de Examencommissie op een bezwaarschrift staat beroep open bij de SCVM.

Dit beroep is schriftelijk en moet ingediend worden bij het secretariaat van de SCVM binnen 6 weken na de dagtekening van de beslissing van de Examencommissie. De ontvangst van het beroepschrift wordt door het secretariaat van de SCVM schriftelijk bevestigd.

Een beroepschrift dient voorzien te zijn van dagtekening, naam en handtekening van de indiener. Voorts dient de bezwaarde een bedrag van € 200,00 (exclusief BTW) op een daartoe aangewezen rekening te storten. De SCVM neemt het beroep in behandeling indien aan voornoemde voorwaarden is voldaan.

Bij de behandeling van het beroepsschrift toetst de SCVM uitsluitend de zorgvuldigheid van de behandeling van het eerdere bezwaarschrift door de Examencommissie. Indien de SCVM oordeelt dat het bezwaar door de Examencommissie onvoldoende zorgvuldig behandeld is, verwijst zij de zaak terug naar de Examencommissie. In geval van terug verwijzing worden de behandelkosten van € 200,00 (exclusief BTW) aan de indiener geretourneerd én is geen € 200,00 (exclusief BTW) verschuldigd voor behandeling in tweede instantie door de Examencommissie. Leidt behandeling in tweede instantie tot een wijziging van de uitslag van het examen in ‘geslaagd’, dan worden ook de eerst betaalde behandelkosten van € 200,-- (exclusief BTW) aan de kandidaat gerestitueerd.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om contact met u op te kunnen nemen over uw vraag. Zie ook onze privacyverklaring