FAQ

Algemeen


Op welke locatie worden de theorie- en praktijkexamens gemaakt?

De theorie-examens worden digitaal afgenomen in toetscentra verspreid over Nederland. U kunt na inschrijving en betaling via de link, die u ontvangt, zelf de locate boeken voor het examen.

Praktijkexamens worden door Beroepsexamens Makelaars B.V. georganiseerd op een nader te bepalen locatie.

 

Hoe kan ik inloggen op de website?

U kunt bij ons inloggen wanneer u beschikt over een persoonlijk inlogaccount.

Bent u cursist bij Beroepsopleiding Makelaars B.V., dan kunt u inloggen met uw inloggegevens voor de website van Beroepsopleiding Makelaars B.V.

Bent u geen cursist bij Beroepsopleiding Makelaars B.V., vraag dan een persoonlijk inlogaccount aan bij Beroepsexamens Makelaars B.V.

 

Ik ben gezakt voor het examen, kan ik mijn examenwerk inzien?

Er is na bekendmaking van de uitslag middels de uitslagbrief binnen vier weken mogelijkheid tot éénmalige inzage van het (theorie)examen in Nootdorp op ons hoofdkantoor. Voor het maken van een afspraak stuurt u een e-mail naar info@bembv.nl.

 

Zijn er tijdens het theorie-examen hulpmiddelen toegestaan?

Per type examen kan het zijn dat hulpmiddelen zijn toegestaan. Op toetscentra kunt u per examen raadplegen wat de toegestane hulpmiddelen zijn.

 

Wat is de examenduur?

De examenduur kan per type theorie-examen verschillen. Op toetcentra kunt u per theorie-examen zien wat de examenduur is.

 

Hoe worden digitale theorie-examens afgenomen?

De digitale theorie-examens worden op diverse locaties in Nederland afgenomen op een computer. Voor digitale examens kunt u op toetscentra de exameninformatie raadplegen.

 

Mijn weblink voor het plannen van mijn examen is verlopen, kan ik een nieuwe weblink ontvangen?

De weblink die u ontvangt is drie weken geldig. Wanneer u de ontvangen weblink heeft laten verlopen, dan is het mogelijk dat wij u een nieuwe weblink versturen. Aan het versturen van een nieuwe weblink zijn mutatiekosten verbonden à 60 Euro exclusief BTW.

 

Hoe kan ik mij aanmelden voor een examen?

Om aan te melden voor een examen dient u met uw persoonlijk inlogaccount in te loggen op onze website.

Vervolgens gaat u naar het betreffende examen en plaatst u deze in het winkelwagentje om af te rekenen. Na betaling heeft u zich aangemeld voor het examen. U ontvangt na betaling automatisch binnen een dag een e-mail met de weblink om het examen in te plannen op een locatie en tijdstip.

 

Ik heb me voor het theorie-examen ingeschreven op een toets locatie, maar kan niet meer op de door mij gekozen datum. Kan ik mijn examen verplaatsen? Zijn er kosten aan verbonden?

Voor het verplaatsen van de examendatum zijn mutatiekosten à 60 Euro exclusief BTW verbonden. Verplaatsen van de examendatum kan tot uiterlijk 7 werkdagen vooraf aan de door u reeds geboekte examendatum.

 

Kan ik mij voor een examen aanmelden middels een inschrijfformulier?

Aanmelden kan alleen digitaal via onze website, nadat u bent ingelogd met uw persoonlijk inlogaccount.

 

Inzage mogelijkheid van een gemaakt examen

Per (theorie)examen is er binnen vier weken na bekendmaking van het cijfer middels de uitslagbrief éénmalig inzage mogelijk bij ons op kantoor in Nootdorp. Inzage is alleen mogelijk als u een onvoldoende heeft behaald voor het examen. Voor het maken van een afspraak stuurt u een e-mail naar info@bembv.nl.

 

Wanneer u een afspraak heeft gemaakt voor een inzage van uw gemaakte examen(s), dan gelden de volgende regels voor de inzage:

  • Inzage duur is 60 minuten.
  • U dient zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.
  • Inzage is alleen voor de examenkandidaat. Derden worden niet toegelaten bij de inzage.
  • Tijdens of na de inzage worden er geen inhoudelijk vragen over het examen in behandeling genomen.
  • Het is niet mogelijk om een ander cijfer te krijgen naar aanleidingen van de inzage.
  • Er mogen geen foto's gemaakt worden van het examen.
  • Vragen en antwoorden mogen niet overgeschreven worden.
  • U mag geen aantekeningen maken.

Inzage is bedoeld voor de examenkandidaat om inzicht te krijgen in het behaalde examenresultaat en om er van te leren. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan een inzage.

Wanneer men het niet ééns is over de uitslag van het examen kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaar kunt u uiterlijk één week na de inzagedatum indienen bij de SCVM middels de Bezwarenprocedure.

Indien u overweegt bezwaar in te dienen, dan kunt u ten tijde van de inzage aantekeningen maken op het aantekeningenformulier ter ondersteuning van uw bezwaar. Het ingevulde aantekeningenformulier krijgt u niet mee en blijft in bezit van Beroepsexamens Makelaars B.V.

 

 

Uitslagen – termijnen


Wanneer is de uitslag bekend van het examen dat ik gemaakt heb?

Na uiterlijk 6 weken ontvangt u de uitslag middels de uitslagbrief die we naar u versturen.

 

 

Klacht-Bezwaar – Beroep


Klacht, bezwaar en beroep

Een kandidaat kan een klacht indienen over de organisatie en de afname van de certificatietoetsingen. Tegen de uitslag van een toets kan bezwaar worden gemaakt.

 Klacht

De kandidaat kan uiterlijk binnen 6 weken na deelname aan de toetsing schriftelijk een klacht indienen over de organisatie en het verloop van de toetsing bij klachtenbureau van de SCVM welke de klacht zal doorleiden aan de Exameninstelling. Het klaagschrift dient gemotiveerd te zijn en voorzien van een dagtekening, naam en handtekening van de klager.

De klacht zal door de exameninstelling schriftelijk worden bevestigd en behandeld. Besluiten naar aanleiding van het klaagschrift dienen uiterlijk binnen 6 weken na ontvangst daarvan aan de klager te worden medegedeeld.

 Bezwaar

Tegen de inhoud en uitslag van een toetsing kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaar staat uitsluitend open voor kandidaten die voor de toetsing gezakt zijn. 

Maakt de kandidaat géén gebruik van de mogelijkheid tot inzage, dan dient het bezwaar binnen 6 weken na bekendmaking van de uitslag te zijn ingediend. Maakt de kandidaat wel gebruik van de mogelijkheid tot inzage, dan dient het bezwaar binnen 1 week ná inzage te zijn ingediend.

Een bezwaar wordt schriftelijk ingediend bij het secretariaat van de SCVM ter attentie van de Examencommissie en dient voorzien te zijn van dagtekening, naam en handtekening van de indiener. In het bezwaarschrift is specifiek per vraag gemotiveerd van welke vermeende onjuistheid (vraagstelling, antwoordsleutel, correctievoorschrift of beoordeling) sprake is. Voorts dient de kandidaat een bedrag van € 200,00 (exclusief BTW) op een daartoe aangewezen rekening te storten.

Indien aan voornoemde voorwaarden is voldaan neemt de Examencommissie het bezwaar in behandeling. Het besluit van de Examencommissie naar aanleiding van het bezwaarschrift zal uiterlijk binnen 6 weken na ontvangst van het bezwaarschrift schriftelijk aan de kandidaat worden medegedeeld.

Heeft dit besluit tot gevolg dat de uitslag van de toetsing gewijzigd dient te worden in ‘geslaagd’, dan worden de behandelkosten van € 200,-- (exclusief BTW) aan de kandidaat gerestitueerd.

 

Beroep op basis van een klacht

Tegen een besluit naar aanleiding van een klacht over de afname en/of organisatie van de toetsing staat beroep open bij de SCVM.

 

Beroep op basis van een bezwaar

Tegen een besluit van de Examencommissie op een bezwaarschrift staat beroep open bij de SCVM.

Dit beroep is schriftelijk en moet ingediend worden bij het secretariaat van de SCVM binnen 6 weken na de dagtekening van de beslissing van de Examencommissie. De ontvangst van het beroepschrift wordt door het secretariaat van de SCVM schriftelijk bevestigd.

Een beroepschrift dient voorzien te zijn van dagtekening, naam en handtekening van de indiener. Voorts dient de bezwaarde een bedrag van € 200,00 (exclusief BTW) op een daartoe aangewezen rekening te storten. De SCVM neemt het beroep in behandeling indien aan voornoemde voorwaarden is voldaan.

Bij de behandeling van het beroepsschrift toetst de SCVM uitsluitend de zorgvuldigheid van de behandeling van het eerdere bezwaarschrift door de Examencommissie. Indien de SCVM oordeelt dat het bezwaar door de Examencommissie onvoldoende zorgvuldig behandeld is, verwijst zij de zaak terug naar de Examencommissie. In geval van terug verwijzing worden de behandelkosten van € 200,00 (exclusief BTW) aan de indiener geretourneerd én is geen € 200,00 (exclusief BTW) verschuldigd voor behandeling in tweede instantie door de Examencommissie. Leidt behandeling in tweede instantie tot een wijziging van de uitslag van het examen in ‘geslaagd’, dan worden ook de eerst betaalde behandelkosten van € 200,-- (exclusief BTW) aan de kandidaat gerestitueerd.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om contact met u op te kunnen nemen over uw vraag. Zie ook onze privacyverklaring