Disclaimer

Disclaimer Deze website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Mochten er in onze mededelingen toch fouten of vergissingen voorkomen dan kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Neem altijd persoonlijk contact met ons op zodat wij volledige informatie en begeleidend advies kunnen verschaffen over de opleiding, cursus of training waarvoor u interesse heeft.

Alle pagina's op www.examensvoormakelaars.nl zijn eigendom van Beroepsexamens Makelaars B.V. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door kopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beroepsexamens Makelaars B.V. Onrechtmatige verveelvoudiging of distributie van deze pagina's of een gedeelte ervan is verboden en strafbaar, en zal met alle mogelijke juridische middelen worden bestreden.