Algemene voorwaarden examens


1 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden examens zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen de Beroepsexamens Makelaars B.V. (hierna: BEM B.V.) en de kandidaat, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt daaronder tevens begrepen ‘elektronisch’.


2 De examenovereenkomst
2.1 Inschrijven voor een examen kan uitsluitend schriftelijk door middel van een door BEM B.V. vastgesteld inschrijfformulier.
2.2 Inschrijving vindt uitsluitend plaats voor de op het inschrijfformulier aangegeven examens.
2.3 Degene die zich inschrijft voor een examen gaat daarmee een overeenkomst aan met BEM B.V..
2.4 De overeenkomst gaat in op de dag dat het inschrijfformulier door BEM B.V. is ontvangen.
2.5 Met de inschrijving verklaart de kandidaat zich akkoord met deze Algemene voorwaarden examens.
2.6 Bij de afname van examens is een door BEM B.V. vastgesteld examenreglement van toepassing.
2.7 Een inschrijving wordt door BEM B.V. schriftelijk bevestigd. Deze bevestiging geldt als bewijs van inschrijving.
2.8 De examenovereenkomst eindigt op de dag dat de uitslag van het examen door BEM B.V. bekend is gemaakt.
2.9 BEM B.V. stelt de wijze vast waarop een examen wordt afgenomen: digitaal, schriftelijk, mondeling of anderszins.
2.10 Deelname aan een examen is slechts mogelijk indien het examengeld tijdig en voorafgaand aan de examenafname door BEM B.V. is ontvangen.
2.11 BEM B.V. stelt de prijzen voor een examen vast. BEM B.V. is gerechtigd haar prijzen tussentijds en zonder opgaaf van redenen aan te passen.
2.12 De kandidaat die zich heeft ingeschreven voor een digitaal examen kiest zelf tijdig een best passende en beschikbare examenplaats en examendatum. Verzuimt de kandidaat tijdig te kiezen dan brengt BEM B.V. aanvullend op het examengeld € 72,60 inclusief 21% Btw in rekening indien de kandidaat alsnog een examenplaats en examendatum wil kiezen.
2.13 De kandidaat die zich heeft ingeschreven voor een digitaal examen kan ook nadat zelf gekozen is voor een examenplaats en examendatum, kiezen voor een andere plaats en/of examendatum. Dit op voorwaarde dat het verzoek daartoe uiterlijk 7 werkdagen voorafgaande aan de examendatum door BEM B.V. is ontvangen. Voor deze mutatie wordt € 72,60 inclusief 21% Btw in rekening gebracht.
2.14 De kandidaat die zich heeft ingeschreven voor een examen – niet zijnde een digitaal examen – kan de vastgestelde examendatum niet wijzigen naar een nieuwe examendatum.
2.15 Over alle zaken die direct of indirect samenhangen met de overeenkomst kan de kandidaat uitsluitend schriftelijk met BEM B.V. corresponderen.
2.16 Als de deelnemer slechts is een consument, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, zijn de bepalingen inzake koop op afstand als bedoeld in artikel 6:230g t/m 6:230z BW van toepassing, waaronder de onder 3 Beëindiging examenovereenkomst beschreven herroeping binnen de 14 dagen bedenktijd.
2.17 De kandidaat die zich heeft ingeschreven voor een examen dient zich voorafgaand aan de deelname van het examen te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Zonder geldig legitimatiebewijs kunt u niet deelnemen aan dit examen.
2.18 De (definitieve) uitslag van het examen wordt door BEM B.V. binnen 6 weken als streeftermijn na examendatum per post of per e-mail verzonden. Telefonisch wordt geen uitslag van een examen bekend gemaakt. Vallen er feestdagen binnen de periode van 6 weken of mochten zich bijzonderheden voortdoen dan bestaat de mogelijkheid dat u de uitslag enkele weken later dan 6 weken na het examen ontvangt.

3 Beëindiging examenovereenkomst
3.1 De examenovereenkomst kan vroegtijdig herroepen worden als bedoeld in de bepalingen
inzake koop op afstand:
-binnen 14 kalenderdagen nadat BEM B.V. de inschrijving heeft ontvangen; én
-op dat moment het examen nog niet heeft plaatsgevonden; én
-slechts door een consument, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep en bedrijf.
3.2 Herroeping van de examenovereenkomst dient te geschieden door middel van een aangetekend schrijven.
3.3 Door inschrijving verklaart de kandidaat af te zien van zijn herroepingsrecht binnen de 14 dagen bedenktijd als binnen deze 14 dagen bedenktijd aan het examen wordt deelgenomen.
3.4 Bij herroeping binnen de 14 dagen bedenktijd en in die periode heeft het examen nog niet plaatsgevonden, ontvangt de kandidaat alle betalingen retour die hij tot op dat moment heeft gedaan.
3.5 De terugbetaling van BEM B.V. ontvangt de kandidaat retour, in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat BEM B.V. op de hoogte is gesteld van de beslissing van de deelnemer de examenovereenkomst te herroepen. BEM B.V. betaalt de deelnemer terug door overboeking naar het rekeningnummer van de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anderszins met de kandidaat is overeengekomen.
3.6 De kandidaat die slechts is een consument, niet handelend in uitoefening van een beroep of bedrijf, kan ook na het verstrijken van de 14 dagen bedenktijd de examenovereenkomst schriftelijk annuleren. Bij annulering tot twee weken voor de datum van het examen is 25% van het examengeld verschuldigd. Daarna is 100% van het examengeld verschuldigd.
3.7 De kandidaat die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf kan de examen- overeenkomst schriftelijk annuleren. Bij annulering tot twee weken voor de datum van het examen is 25% van het examengeld verschuldigd. Daarna is 100% van het examengeld verschuldigd.
3.8 Het beëindigen van de examenovereenkomst is mogelijk, dit ter beoordeling aan BEM B.V., als er bij de deelnemer sprake is van gewichtige omstandigheden als
een ernstige ziekte of een ongeval als gevolg waarvan de deelnemer niet in staat is examen te doen. BEM B.V. verlangt daartoe bewijs, bijvoorbeeld in de vorm van een doktersverklaring. BEM B.V. restitueert het door de deelnemer betaalde examengeld.
3.9 Indien een kandidaat niet deelneemt aan het examen om redenen anders dan de in 3.8 genoemde ‘gewichtige omstandigheden’, vindt geen restitutie van het betaalde examengeld plaats.
3.10 De overeenkomst is van rechtswege ontbonden door het overlijden van een kandidaat. BEM B.V. restitueert het door de kandidaat betaalde examengeld.
3.11 Als de belangstelling voor een examen – niet zijnde een digitaal examen - naar het oordeel van BEM B.V. te gering is, is BEM B.V. gerechtigd een nieuwe examendatum en examenplaats vast te stellen zonder dat daarvoor door BEM B.V. enige vorm van (schade)vergoeding verschuldigd is. Wenst de kandidaat niet deel te nemen aan het geboden alternatief, dan is BEM B.V. gerechtigd de examenovereenkomst met de kandidaat te beëindigen, eveneens zonder dat daarvoor door BEM B.V. enige vorm van (schade)vergoeding verschuldigd is. Reeds betaald examengeld wordt bij beëindiging geretourneerd.
3.12 Als een betalingsachterstand ter invordering aan derden ter incasso is gegeven, is BEM B.V.
bevoegd de examenovereenkomst eenzijdig te beëindigen. Tevens is BEM B.V. alsdan
bevoegd een eventueel behaald certificaat of diploma van het desbetreffende examen niet uit
te reiken en voorts elke inschrijving voor een nieuw of ander examen door de betreffende
kandidaat te weigeren zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan.

4 Betalingsvoorwaarden
4.1 Het examengeld wordt bij inschrijving voldaan of volgens de betalingsconditie vermeld op de factuur.
4.2 De ingeschreven kandidaat blijft te allen tijde de betalingsplichtige.
4.3 Als een invordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen, zijn alle daarmee verbonden kosten, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de betalingsplichtige.


5 Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten op de door BEM B.V. samengestelde of ontwikkelde examens blijven bij BEM B.V.. Alle examenmaterialen mogen uitsluitend gebruikt worden op het moment van de examenafname. Niets daarvan mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van BEM B.V.. Verkopen of afstaan aan derden is eveneens niet toegestaan.


6 Uitsluiting van aansprakelijkheid
BEM B.V. is nimmer aansprakelijk ter zake van door de kandidaat geleden of te lijden schade bij het uitvoeren van deze overeenkomst, van welke aard of oorzaak dan ook, behoudens ingeval van opzet of aan opzet grenzende nalatigheid van medewerkers van BEM B.V..


7 Privacy
Door de kandidaat verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een geautomatiseerd bestand. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor een verantwoorde bedrijfsvoering zoals het onderhouden van een kandidatenadministratie. BEM B.V. stelt deze gegevens niet ter beschikking van derden.


8 Toepasselijk recht
De werkzaamheden van BEM B.V. vinden plaats onder toepasselijkheid van het Nederlands recht.


De Algemene voorwaarden examens treden in werking op 15 juni 2015 en gelden voor alle inschrijvingen vanaf die datum.

 

Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht examens (binnen 14 dagen na inschrijving)


Herroepingsrecht

U heeft als consument, niet handelend in uitoefening van een beroep of bedrijf, het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de examenovereenkomst (uw inschrijving voor het examen) te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag dat BeM B.V. uw inschrijving heeft ontvangen en dus de overeenkomst tot stand is gekomen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons binnen de gestelde termijn van 14 dagen met een door u ondertekende schriftelijke verklaring en per aangetekende post op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde ‘Modelformulier voor herroeping examens’. Na ontvangst sturen wij u onverwijld een ontvangstbevestiging.

Let u erop dat u door inschrijving verklaart u af te zien van uw herroepingsrecht wanneer het examen plaatsvindt binnen de 14 dagen bedenktijd.

 

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept binnen de 14 dagen bedenktijd en op dat moment heeft het examen nog niet plaatsgevonden, ontvangt u alle betalingen retour die u tot op dat moment heeft gedaan.

Klikt u hier om het 'Modelformulier voor herroeping examens' te downloaden.

Alle terugbetalingen retourneert BeM B.V. in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Wij betalen u terug door overboeking naar de rekening waarvan de oorspronkelijke transactie is verricht, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om contact met u op te kunnen nemen over uw vraag. Zie ook onze privacyverklaring